Artikkel
Skrevet av Elisabeth Lycke Grønner

Skap et godt psykososialt arbeidsmiljø

Last ned guide

Arbeidsplassen vår er mer enn bare et sted hvor vi tilbringer størstedelen av våre dager. Et godt psykososialt arbeidsmiljø er avgjørende for både ansattes trivsel, produktivitet og bedriftens suksess. Når vi føler oss verdsatt, respektert og støttet, blir de vi engasjerte, kreative og effektive. Vi må ikke glemme at dette er et felles ansvar, og ikke noe som bare kan tillegges ledelsen. Vi trenger både medarbeiderskap og lederskap som støtter utviklingen av et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Hva er et psykososialt arbeidsmiljø?

Hva betyr egentlig "psykososialt arbeidsmiljø"? Det er et bredt begrep som tar hensyn til både de sosiale og mellommenneskelige forholdene på arbeidsplassen. Det handler om hvordan vi opplever organiseringen av arbeidet, samspillet med kolleger, belastningen og utviklingsmulighetene, og ikke minst balansen mellom krav og ressurser.

For å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø, er det viktig å ha en åpen og inkluderende kultur. Det handler om å lytte til hverandre, respektere ulikheter og være støttende overfor hverandre. Et godt arbeidsmiljø er preget av tillit og samarbeid, der alle føler seg verdsatt og har mulighet til å bidra med sine egne ideer og kompetanse.

En annen viktig faktor er muligheten for personlig og faglig utvikling. Å ha tilgang til kompetanseutvikling og muligheter for karrierevekst kan bidra til økt motivasjon og engasjement.

Et godt psykososialt arbeidsmiljø er ikke bare viktig for trivsel, men også for produktivitet og effektivitet på arbeidsplassen. Når du føler deg verdsatt og har et godt arbeidsmiljø, vil du være mer motivert og engasjert i arbeidet sitt.

Et dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan derimot ha negative konsekvenser for både den enkelte arbeidstaker og virksomheten som helhet. Det kan føre til økt sykefravær, redusert produktivitet og dårligere arbeidsprestasjoner. Derfor er det viktig å legge til rette for et godt arbeidsmiljø og ta hånd om eventuelle utfordringer som oppstår.

Hvorfor er det psykososiale arbeidsmiljøet viktig?

Alle har rett på et forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø i følge Arbeidsmiljøloven. Dette betyr at du ikke skal utsettes for ulike negative forhold av psykososial karakter, og at summen av ulike belastninger ikke blir for stor:

§ 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet:

  • Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.
  • Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.
  • Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering, herunder seksuell trakassering, eller annen utilbørlig opptreden.
  • Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Selv om det norske arbeidsmiljøet rangeres i verdenstoppen, viser tallene at vi på ingen måte har nådd målene.  Stadig flere av oss får arbeidsrelaterte plager. Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt, skyldes 15 prosent av alle sykemeldinger psykososiale forhold på arbeidsplassen.  

Faktorer som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet

For å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø, må vi forstå hvilke faktorer som påvirker det.

Arbeidsforholdets betydning

Arbeidsforholdene våre spiller en avgjørende rolle for hvordan vi opplever arbeidsmiljøet. Dette inkluderer blant annet arbeidstid, balansen mellom jobb og privatliv, og mulighetene til å utvikle seg faglig. Det er viktig at arbeidsgivere legger til rette for sunne arbeidsforhold som gir rom for vekst og trivsel.

Et eksempel på hvordan arbeidsforhold kan påvirke det psykososiale arbeidsmiljøet er gjennom fleksible arbeidstidsordninger. Dette kan gi ansatte muligheten til å tilpasse arbeidstiden til sine individuelle behov, for eksempel for å kunne hente barn i barnehagen eller delta på viktige familiære begivenheter. Dette kan bidra til en bedre balanse mellom jobb og privatliv, og dermed redusere stressnivået og øke trivselen på arbeidsplassen.

Leders rolle

En leder som er tydelig i sin kommunikasjon, viser respekt og er lyttende overfor sine ansatte bidrar til å skape en positiv arbeidskultur. Ved å være åpen for dialog og tilbakemeldinger fra de ansatte, kan du legge til rette for deres den enkeltes behov utfra hva bedriften ønsker å oppnå. Vær bevisst på innflytelsen du har som leder. Er du stresset og overarbeidet kan dette gi signaler om at du forventer det samme av dine ansatte.

Kollegers innflytelse

Et godt samarbeidsklima og et støttende fellesskap er avgjørende for trivsel og produktivitet. Det er viktig at alle ansatte oppfordres til å vise omsorg og respekt for hverandre, og at det legges til rette for et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.

Aktiviteter som felles lunsj, sosiale arrangementer eller tverrfaglige prosjekter kan bidra til å styrke samarbeidet og tilliten mellom kollegene.

Hvordan forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet

Implementering av helsefremmende tiltak

En måte å forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet på er å implementere helsefremmende tiltak. Dette kan inkludere tilrettelegging av arbeidsoppgaver, fleksible arbeidstidsordninger, og tilgang til støttetjenester som hjelper ansatte med å håndtere stress og belastninger.

Arbeidsoppgaver bør også tilpasses den enkeltes kompetanse og interesser. Det kan gi økt opplevelse av mestring og mening i arbeidshverdagen, som igjen gir økt motivasjon og engasjement. Har ansatte arbeidsoppgaver som er for vanskelige eller ikke relevante for den enkeltes kompetanse, øker faren for stress og utbrenthet.

Fremme god kommunikasjon

God kommunikasjon er nøkkelen til et sunt arbeidsmiljø. Ved å skape et psykologisk trygt arbeidsmiljø føler ansatte seg støttet, respektert og verdsatt, og de vet at de kan lære av sine feil uten å bli dømt. Som leder må du skape en arena der du og den ansatte kan gi og motta tilbakemeldinger. Medarbeidersamtalen og andre planlagte samtaler er gode eksempler på slike arenaer.

Styrking av teamdynamikk

Et sterkt team er grunnlaget for et godt psykososialt arbeidsmiljø. Det er viktig å legge til rette for samarbeid og positiv støtte mellom kolleger. Dette kan gjøres gjennom teambuilding-aktiviteter, fellesmøter og anerkjennelse av gode prestasjoner.

Utfordringer med å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø

Selv om vi vet hvor viktig et godt psykososialt arbeidsmiljø er, er det også viktig å erkjenne og håndtere de utfordringene som kan oppstå underveis.

Motstand mot endring

En av de vanligste utfordringene vi kan møte når vi prøver å skape et psykososialt arbeidsmiljø er motstand mot endring. Endringer kan være skremmende og utfordrende for mange ansatte. Noen kan være motvillige til å endre gamle vaner og rutiner, selv om det er for deres eget beste. Det er derfor viktig å jobbe med endringsledelse og involvere ansatte i prosessen for å minimere motstanden og skape en smidig overgang.

Det kan være lurt å starte med å informere og kommunisere tydelig om hvorfor endringene er nødvendige, og hvilke fordeler de vil ha for både den enkelte ansatte og organisasjonen som helhet. Ved å involvere de ansatte i beslutningsprosessen og gi dem mulighet til å komme med innspill og ideer, kan vi skape en følelse av eierskap og motivasjon til å støtte endringene.

Mangel på ressurser

En annen vanlig utfordring er mangel på ressurser. Det kan være begrensninger når det gjelder tid, budsjett eller ekspertise. Det er viktig å identifisere og adressere disse begrensningene for å sikre at tiltakene som er nødvendige for å forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet blir implementert.

Dette kan innebære å søke ekstern støtte eller ressurser, for eksempel gjennom samarbeid med eksterne fagpersoner eller organisasjoner som kan bidra med kompetanse og veiledning. Det kan også være nødvendig å omprioritere ressurser internt.

Tidsbegrensninger

Ofte er det en travelhet på arbeidsplassen som kan gjøre det vanskelig å prioritere og implementere tiltak for å forbedre det psykososiale arbeidsmiljøet. Det er derfor viktig å sette av tid og ressurser spesifikt til denne oppgaven, slik at man kan oppnå en varig forbedring.

Dette kan innebære å avsette tid til opplæring og kompetanseutvikling for ledere og ansatte, slik at de har nødvendig kunnskap og verktøy til å håndtere og forebygge psykososiale utfordringer. Det kan også være nyttig å etablere faste møteplasser eller arenaer der ansatte kan diskutere og komme med innspill til hvordan det kan forbedres.

Trivsel, helse og produktivitet i sentrum

Samlet sett er det mange faktorer som kan påvirke det psykososiale arbeidsmiljøet, og det er viktig å være oppmerksom på disse for å kunne skape et godt og trivelig arbeidsmiljø. Ved å jobbe aktivt med å håndtere og løse eventuelle utfordringer som oppstår, kan man legge til rette for et arbeidsmiljø som fremmer trivsel, helse og produktivitet.

Referanser

Bli kjent med Motivati

Ønsker du å forbedre oppfølgingen med dine medarbeidere?

Motivati er verktøyet som gir deg innsikt i hva hver ansatt trenger for å trives og prestere på jobb. Ved hjelp av Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen og andre nyttige kartlegginger.

Avtal demo

Aktuelt

Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Motivati-metoden har blitt forsket på med overbevisende resultat
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Inventas – verktøyet trigger samtaler som aldri ellers ville ha dukket opp
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Norengros har tatt medarbeidersamtalen til et nytt nivå
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
Mannheimer om utfordringer knyttet til endring og vekst
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
SuperOffice snudde medarbeidersamtalen fra pliktløp til suksess!
 Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Osterøy Kommune tar den enkeltes motivasjon på alvor
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Apility: -Nå sparer jeg tid og blir bedre kjent med hver eneste medarbeider
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Onboarding av nyansatte
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
Guide: Kompetanseutvikling i virksomheten
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
E-bok: Skap arenaer for godt lederskap
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Den nødvendige samtalen = 'den vanskelige samtalen 2.0'
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
Medarbeiderundersøkelser - obs, obs!
‘Den vanskelige samtalen’
‘Den vanskelige samtalen’
Hva er en god tilbakemelding?
Hva er en god tilbakemelding?
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Gi rom for selvutviklet kompetanse!
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Slik gjennomfører du en effektiv oppfølgingssamtale
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvordan kan du unngå lønnsspiralen?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Hvilken undersøkelse for trivsel og arbeidsmiljø skal du bruke?
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Medarbeidersamtalen: Å skape verdi gjennom dialog
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Er du bevisst på hvordan du gir tilbakemeldinger på arbeidsplassen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Nysgjerrig dialog: Enkelt og godt nok i medarbeidersamtalen?
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Relasjonsledelse – det moderne arbeidsliv
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Passiv ledelse – verre enn man skulle tro?
Selvledelse i krevende tider
Selvledelse i krevende tider
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Oppnå suksess med menneskeorientert endringsledelse
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Livsfaser og motivasjon – ikke skjær alle over en kam!
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Forebygg sykefravær med støttende ledelse
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Er medarbeidersamtalen lovpålagt?
Mal for medarbeidersamtalen
Mal for medarbeidersamtalen
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Vi ønsker oss alle gode prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Mangel på tid kan være årsak til dårlige prestasjoner
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Evalueringsfellen i medarbeidersamtalen
Lønn. En lettvint utvei?
Lønn. En lettvint utvei?
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Når onboarding av nyansatte ikke går som forventet
Hvordan beholde dine ansatte?
Hvordan beholde dine ansatte?
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Er anonyme undersøkelser alltid beste løsning?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Personvern og medarbeidersamtaler?
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Skap en god dialog på arbeidsplassen
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Misliker du medarbeidersamtalen? Her er metoden som faktisk fungerer!
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Hvorfor ha medarbeidersamtale i små virksomheter?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Blir alle sett og anerkjent på arbeidsplassen?
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtalen er viktigere enn noen gang
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
Medarbeidersamtale – er det noe vits?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
På tide å bytte ut de tradisjonelle skjemaene for medarbeidersamtalen?
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Medarbeidersamtalen fra medarbeiders ståsted
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!
Lei av jobben? Fem tips til hvordan motivere seg selv!

Meld deg på nyhetsbrev

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev? Fyll ut skjema.

Vi deler oppdateringer og fagartikler innen lederskap, motivasjon og kompetanse en til to ganger i måneden.

Last ned guide