Spørsmål som mange lurer på

Hvilke nye perspektiv gir Motivati medarbeidersamtalen

Motivati betyr en standardisering av forberedelsen til medarbeidersamtalen som på en enkel måte sikrer at alle stiller forberedt. Alle i virksomheten svarer på samme spørreundersøkelse, men likevel vil leder får et tydelig og konkret bilde av hvordan den enkelte medarbeider oppfatter sin arbeidssituasjon. Det blir tydelig hvilke motivasjonsfaktorer som er viktig, hvilke som ikke er så viktig, og hvordan de oppleves å bli tatt vare på. Dette gir lederen verdifull innsikt før samtalen som gjør det lettere å stille relevante spørsmål som involverer og ansvarliggjør medarbeideren i arbeidet med å legge til rette for motivasjon og engasjement.

Hvordan sikres det at Motivati-metoden tar utgangspunkt i ledende forskning?

Motivati har inngått et samarbeid med Handelshøyskolen BI og institutt for organisasjon og ledelse. De har kvalitetssikret faktorene som ligger til grunn for motivasjonsanalysen og selve utformingen av undersøkelsen.

Instituttet har også gjennomført en feltstudie og forsket på om Motivati-metoden ga en bedre opplevelse og nytteverdi for medarbeiderne enn de tradisjonelle medarbeiderskjemaene, slik kundene våre og vi selv erfarer. Du kan lese mer om forskningen her.

Hvorfor bør medarbeidersamtalen starte med medarbeiderens motivasjon?

Det er vanlig å oppleve at motivasjonen varierer i løpet av karrieren. Noen ganger føler vi et godt engasjement og flyt i forhold til oppgaver og arbeidssituasjonen. Andre ganger kan det være litt mer labert, og da er vi ikke den beste leverandøren av oppgavene våre lenger. Derfor er det smart å først finne ut om det er noe som hemmer arbeidstakerens motivasjon og engasjement, for så å gå videre til det som har blitt og skal leveres, og deretter behovet for kompetanse og eventuelle endringer i arbeidsinnholdet.


Tilsvarer forundersøkelsen i Motivati en personlighetstest?

Forundersøkelsen til medarbeidersamtalen med Motivati har ingen spørsmål som gjør at den kan brukes som en personlighetstest. Den er kun rettet mot forhold som er viktig for arbeidssituasjonen, slik at medarbeider og leder sammen kan finne frem de rette tiltak som kan øke den enkeltes trivsel og effektivitet innfor rammene av organisasjonens behov. Neste år kan situasjonen ha endret seg, og da kan det være nye områder som er viktigere for den ansatte, noe som vil bli tydelig i resultatet av forberedelsen i Motivati. Les mer om metoden vår

Hvor lang tid tar det for en medarbeider å svare på forberedelsen?

Det tar vanligvis 15 minutter å svare. Den ansatte og nærmeste leder kan se resultatet med en gang det er svart.

Hva skjer hvis den ansatte ikke kjenner seg igjen i resultatet av forundersøkelsen til medarbeidersamtalen?

Som ved alle medarbeiderundersøkelser, kan spørsmål bli tolket ulikt. I tillegg har vi ulik tolkning av skala, og skalaen kan også misforståes. Forberedelsen med Motivati har bare til hensikt å gi lederen et utgangspunkt for dialogen som oppfattes som relevant for medarbeideren. Den ansatte har full mulighet til å korrigere bildet i samtalen. Det åpne individnivået gir lederen mulighet til å få verdifull individuell innsikt som går langt utover det du for eksempel kan få ved en anonym medarbeidertrivselsundersøkelse.

Hvem kan se den individuelle informasjonen?

Det er kun nærmeste leder som har tilgang til informasjonen for hver ansatt. Ved lederskifte, eller bytting av avdeling, får ny leder tilgang til informasjonen.

Ledere på nivåer over i organisasjonen vil ha tilgang til å se avdelingsresultatet for undersøkelsen hvis det er 3 eller flere som har svart, men kan ikke se de individuelle besvarelsene.

Har de ansatte egen pålogging?

Hver ansatt kan logge seg på med sin egen e-post via PC eller mobil. Her vil de enkelt finne ubesvarte spørreundersøkelser, se egne svar fra gjennomførte undersøkelser og lage og følge opp egne handlingsplaner i etterkant av medarbeidersamtalen.

Hva skjer med informasjonen ved omorganisering?

Den individuelle informasjonen vil alltid følge den ansatte ved flytting til ny avdeling, eller hvis avdelingen flyttes til et annet sted i organisasjonen. En ny leder vil overta innsynsretten til tidligere leder. Dette gir god kontinuitet for de ansatte.

Kan vi lage egne spørreundersøkelser?

Ved implementeringen av Motivati, vil dere få tilgang til en bank av kvalitetssikrede undersøkelser som  kan brukes som inspirasjon og utgangspunkt til oppfølging av nyansatte, fravær, arbeidsmiljøundersøkelser, lederevalueringer, kompetansekartlegging, etc.

Undersøkelsene kan enkelt endres, og dere kan lage nye som kan distribueres anonymt eller åpent – på norsk og engelsk. Resultatrapporter kan hentes ut så snart noen har begynt å svare, og underlaget kan lastes over til Excel for videre bearbeiding.

Innebygget personvern?

Vi utvikler verktøyet kontinuerlig, og innbygging av personvernet står i fokus. Som databehandler er Motivati opptatt av at vi forvalter deler av personvernet på vegne av våre kunder, og det tilstreber vi å gjøre i på en så enkel måte som mulig innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Er Motivati-metoden validert og sertifisert?

Det er ikke relevant å få forundersøkelsen til medarbeidersamtalen sertifisert eller validert. Den er kun ment som et utgangspunkt for dialogen, og ingen sannhet. Vår er erfaring er at det er lettere å få en god dialog når leder stiller åpne spørsmål som oppleves som konkrete og relevante for den ansatte, og hvor det er full mulighet til å justere bildet i løpet av samtalen.