Helhetlig oppfølging av medarbeiderne

Systemet for verdifulle samtaler, kartlegginger og dynamisk utvikling.

Opplevelsen av arbeidssituasjonen har stor innvirkning på engasjement, trivsel og produktivitet. Motivati gir deg unik innsikt i medarbeidernes arbeidshverdag ved hjelp av undersøkelser som underlag til samtaler, og ulike kartlegginger av arbeidsmiljøet. Innsikten hjelper deg med å forstå hva som skal til for at hver enkelt skal trives og prestere best mulig. Med handlingsplaner, notater og kompetanseoversikt har du verktøyene for kontinuerlig utvikling og vekst. La oss skape en dynamisk arbeidsplass sammen!

Et intuitivt verktøy som fungerer

Resultatet er tydelig lederskap som gir fornøyde medarbeidere, økt produktivitet og lønnsomhet

Å bruke undersøkelser som underlag til samtaler gir både deg og medarbeideren en sjanse til å forberede dere, og samtalen blir skreddersydd til den enkelte basert på medarbeiderens svar. Det dere blir enige om forankres i notatet og handlingsplanen, slik at det blir lettere å følge opp i etterkant.

  • Bruk våre kvalitetssikrede undersøkelser, skreddersy eller lag dine egne.
  • Besvar undersøkelsene åpent eller anonymt.
  • Hent ut rapporter på individ-, avdelings-, og organisasjonsnivå.
  • Følg med på dashbordet for gjennomføringen av medarbeidersamtalene.
  • Bruk notatet til å dokumentere samtalene.
  • Registrer oppgaver og mål i handlingsplanen.
  • Registrer kompetansemål og få oversikt over kompetanse og eventuelle gap.
  • Bestem hvem som skal ha tilgang til individinformasjonen.

Avtal demo

Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen

Motivasjonsanlysen™ gir deg verdifull innsikt i dine ansattes arbeidshverdag og hva som motiverer den enkelte. Analysen gir nyttige medarbeidersamtaler som oppleves som relevante og tilpasset hver enkelt. For deg som leder betyr det at det blir lettere å følge opp og utvikle hver ansatt.

Handlingsplan og notat

I etterkant av samtalen er det fort gjort at det dere har blitt enige om havner i glemmeboken. Verktøyet ivaretar oppfølgingen ved at du som leder skriver notater, og hver ansatt har sin handlingsplan der det legges inn aktiviteter og ønsket måloppnåelse. Det er også lurt å planlegge oppfølgingssamtalene slik at dere sikrer gjennomføringen. På den måten tar dere sammen ansvar for utvikling og fremdrift.

Medarbeiderundersøkelser

Å forstå hvordan du kan tilrettelegge for et bedre arbeidsmiljø og høyere grad av tilfredshet er avgjørende for å lykkes som bedrift. Få et overordnet innblikk i organisasjonens tilstand med medarbeiderundersøkelser. Medarbeiderundersøkelser kommer i flere varianter, og brukes som grunnlag for arbeidet med endringer eller forbedringer. Det er alltid nyttig å vite om nåsituasjonen, før det tas stilling til hvilke tiltak som skal prioriteres. I Motivati finner du ferdige undersøkelser for blant annet trivsel, arbeidsmiljø og HMS, som kan skreddersys.

Onboarding av nyansatte

Det kan være overveldende å være nyansatt, og å ta imot en nyansatt. Personen skal komme raskt inn i rutiner og oppgaver, bli kjent med sine nye kolleger, og bli en god ressurs for samspillet på arbeidsplassen. I Motivati brukes det undersøkelser som forberedelse til jevnlige oppfølgingssamtaler med nyansatte. En enkel rutine som sikrer en høy gjennomføringsgrad. For å få innsikt i hvordan den nyansatte har funnet seg til rette i både arbeidsmiljøet og med oppgavene etter et par måneder, har vi utviklet en versjon av Motivasjonsanalysen™ for nyansatte.

Kompetanseutvikling

Kompetansen forringes raskere enn noen gang. Derfor er det viktig å ha søkelys på hvilken strategisk kompetanse virksomheten trenger for å lykkes fremover. Kompetansemodulen i Motivati kartlegger og tilrettelegger for utvikling av kompetanse i din virksomhet. Funksjonen gir deg full oversikt over alle de ansattes viktigste kompetanseområder og hvor det eventuelt mangler kompetanse – både på individnivå og for virksomheten som helhet. Dette gjør det enkelt for din virksomhet å utvikle kompetanse der det trengs, sett opp mot virksomhetens mål og strategier.

Sluttsamtale ved offboarding

Når en ansatt velger å forlate bedriften, er det lett å se på det som et tap. Men en god sluttsamtale kan snu dette til en verdifull læringsarena. Ved å gi den ansatte en trygg plattform for å dele sine tanker og erfaringer, kan man få uvurderlig innsikt i hva som fungerer bra og hva som kan forbedres i bedriften. Slike tilbakemeldinger gir rom for læring og utvikling, i tillegg til at begge parter får en god og profesjonell avslutning på forholdet.

Motivasjonsanalysen™

I forberedelse til medarbeidersamtalen

Motivasjon er alfa og omega for å kunne løse oppgavene våre på en god måte. Hvis vi ikke er motivert for arbeidet og jobben vi gjør, vil dette også påvirke leveransene, kundeopplevelsene, produktiviteten og resultatet. For at du som leder skal kunne forstå og tilrettelegge for dette, må medarbeiderne kunne kommunisere sine behov.  

For å hjelpe, har vi utviklet Motivasjonsanalysen™ som er et resultat av undersøkelsen du sender ut i forkant av medarbeidersamtalen. Det gir både deg og medarbeideren en sjanse til å forberede dere, og samtalen blir skreddersydd til den enkelte basert på medarbeiderens svar.

Spørsmål

Hvilke nye perspektiv gir Motivati medarbeidersamtalen

Motivati betyr en standardisering av forberedelsen til medarbeidersamtalen som på en enkel måte sikrer at alle stiller forberedt. Alle i virksomheten svarer på samme spørreundersøkelse, men likevel vil leder får et tydelig og konkret bilde av hvordan den enkelte medarbeider oppfatter sin arbeidssituasjon. Det blir tydelig hvilke motivasjonsfaktorer som er viktig, hvilke som ikke er så viktig, og hvordan de oppleves å bli tatt vare på. Dette gir lederen verdifull innsikt før samtalen som gjør det lettere å stille relevante spørsmål som involverer og ansvarliggjør medarbeideren i arbeidet med å legge til rette for motivasjon og engasjement.

Hvordan sikres det at Motivati-metoden tar utgangspunkt i ledende forskning?

Motivati har inngått et samarbeid med Handelshøyskolen BI og institutt for organisasjon og ledelse. De har kvalitetssikret faktorene som ligger til grunn for motivasjonsanalysen og selve utformingen av undersøkelsen.

Instituttet har også gjennomført en feltstudie og forsket på om Motivati-metoden ga en bedre opplevelse og nytteverdi for medarbeiderne enn de tradisjonelle medarbeiderskjemaene, slik kundene våre og vi selv erfarer. Du kan lese mer om forskningen her.

Hvorfor bør medarbeidersamtalen starte med medarbeiderens motivasjon?

Det er vanlig å oppleve at motivasjonen varierer i løpet av karrieren. Noen ganger føler vi et godt engasjement og flyt i forhold til oppgaver og arbeidssituasjonen. Andre ganger kan det være litt mer labert, og da er vi ikke den beste leverandøren av oppgavene våre lenger. Derfor er det smart å først finne ut om det er noe som hemmer arbeidstakerens motivasjon og engasjement, for så å gå videre til det som har blitt og skal leveres, og deretter behovet for kompetanse og eventuelle endringer i arbeidsinnholdet.


Tilsvarer forundersøkelsen i Motivati en personlighetstest?

Forundersøkelsen til medarbeidersamtalen med Motivati har ingen spørsmål som gjør at den kan brukes som en personlighetstest. Den er kun rettet mot forhold som er viktig for arbeidssituasjonen, slik at medarbeider og leder sammen kan finne frem de rette tiltak som kan øke den enkeltes trivsel og effektivitet innfor rammene av organisasjonens behov. Neste år kan situasjonen ha endret seg, og da kan det være nye områder som er viktigere for den ansatte, noe som vil bli tydelig i resultatet av forberedelsen i Motivati. Les mer om metoden vår

Hvor lang tid tar det for en medarbeider å svare på forberedelsen?

Det tar vanligvis 15 minutter å svare. Den ansatte og nærmeste leder kan se resultatet med en gang det er svart.

Hva skjer hvis den ansatte ikke kjenner seg igjen i resultatet av forundersøkelsen til medarbeidersamtalen?

Som ved alle medarbeiderundersøkelser, kan spørsmål bli tolket ulikt. I tillegg har vi ulik tolkning av skala, og skalaen kan også misforståes. Forberedelsen med Motivati har bare til hensikt å gi lederen et utgangspunkt for dialogen som oppfattes som relevant for medarbeideren. Den ansatte har full mulighet til å korrigere bildet i samtalen. Det åpne individnivået gir lederen mulighet til å få verdifull individuell innsikt som går langt utover det du for eksempel kan få ved en anonym medarbeidertrivselsundersøkelse.

Kontakt oss

Eller vil du at vi skal kontakte deg? Fyll ut kontaktskjema.