Kompetanseutvikling

Styrk dine ansatte

Kompetansen forringes raskere enn noen gang. Derfor er det viktig å ha søkelys på hvilken strategisk kompetanse virksomheten trenger for å lykkes fremover. Kompetansemodulen i Motivati kartlegger og tilrettelegger for utvikling av kompetanse i din virksomhet. Dette gjør det enkelt for din virksomhet å utvikle kompetanse der det trengs, sett opp mot virksomhetens mål og strategier.

Kompetansen forringes raskere enn noen gang. Derfor er det viktig å ha søkelys på hvilken strategisk kompetanse virksomheten trenger for å lykkes fremover. Kompetansemodulen i Motivati kartlegger og tilrettelegger for utvikling av kompetanse i din virksomhet. Funksjonen gir deg full oversikt over alle de ansattes viktigste kompetanseområder og hvor det eventuelt mangler kompetanse – både på individnivå og for virksomheten som helhet. Dette gjør det enkelt for din virksomhet å utvikle kompetanse der det trengs, sett opp mot virksomhetens mål og strategier.

En kultur for kontinuerlig læring

Kompetanse er kunnskaper (å vite), ferdigheter (å kunne gjøre), evner (å ha talent for) og holdninger (å ønske og ville) som gjør det mulig å utføre funksjoner og oppgaver i tråd med definerte krav og mål (Linda Lai, 1997).

Utvikling av kompetanse er nyttig for både virksomheten, lederen og medarbeideren. Uten riktig og oppdatert kompetanse kan virksomheten risikere å gå ut på dato, og derfor er det viktig at kompetanse er i stadig utvikling.

HR-undersøkelsen 2021 i regi av EY og HR Norge viser at hele 94 % av virksomhetene som deltok forventer at kompetanseutviklingen vil skje på arbeidsplassen. Det betyr ikke nødvendigvis interne kurs, men samhandling, jobbrotasjon og at hver ansatt tar et aktivt ansvar for å følge med i tiden gjennom artikler, webinarer, nettverk og lignende. Da er vi over i en kontinuerlig kompetanseutvikling hvor mye skjer på individnivå, og ikke ut fra et felles kompetansebehov for stillingsgrupper.

Skap en kultur for læring og kontinuerlig forbedring. Dette kan gjøres ved å synliggjøre ledelsens engasjement for kompetanseutvikling, tilby støtte og veiledning, og feire læringsresultater.

Kompetanseutvikling er en kjernefaktor innen motivasjon og mestring. For å trives må vi ha muligheten til å utvikle oss og lære nye ting. En individuell utviklingsplan basert på hva medarbeiderne selv ønsker å bli bedre i kan være med å styre kompetansen til virksomheten.

Kompetansemodulen i Motivati

Kompetansemodulen i Motivati

Utnytt teknologien til å effektivisere og forbedre kompetanseutviklingen

I kompetansemodulen dokumenterer og setter du mål for kompetanseutvikling. Funksjonen gir deg full oversikt over alle de ansattes viktigste kompetanseområder og hvor det eventuelt mangler kompetanse – både på individnivå og for virksomheten som helhet.

For å sikre relevant kompetanseutvikling er det viktig å kontinuerlig kartlegge nåværende og fremtidige behov. Dette kan gjøres gjennom medarbeidersamtaler, kompetansekartlegginger, og analyser av bransjetrender.

Medarbeidersamtalen

For å sikre at det ikke er noe som hindrer medarbeideren i å anvende eller utvikle kompetanse, anbefaler vi å holde medarbeidersamtaler. Motivati har utviklet Motivasjonsanalysen™ i forberedelse til medarbeidersamtalen, som gir deg unik innsikt i den enkeltes arbeidssituasjon, slik at man kan tilrettelegge for trivsel og suksess.

Hva som skal gjøres for at den ansatte skal nå sitt nye kompetansenivå, forankres i den individuelle handlingsplanen. Her kan det rapporteres fremdrift og kommenteres underveis.

Kompetansekartlegging

Det er også mulig å lage kompetansekartlegginger via spørreundersøkelser hvor de ansatte gir sine vurderinger av egen kompetanse. Undersøkelsene kan være et godt alternativ til å bygge en matrise, og de egner seg godt til å følge opp utviklingen, sammenligne resultater over tid, og til å avdekke om det finnes taus kompetanse i virksomheten.

Mål effekten av kompetanseutviklingen

Mål effekten av kompetanseutviklingen på virksomhetens resultater. I kompetansemodulen har du tilgang til gap-analyser i hele virksomheten, med status på dagens nivå og målet for kompetansen. Bruk de ansattes handlingsplaner til å følge med på fremdriften.

Kontakt oss

Eller vil du at vi skal kontakte deg? Fyll ut kontaktskjema.