Lederverktøyet som gir fornøyde medarbeidere

Motivati har utviklet en ny metode for medarbeidersamtale som sørger for individuelt tilpasset dialog med hver enkelt medarbeider.

Dette får du med Motivati

Forberedelse til medarbeidersamtalen

Med vår metode får du innsikt i hvordan medarbeiderne oppfatter sin jobbsituasjon og hva som motiverer dem. Medarbeidersamtalen tar utgangspunkt i Motivasjonsanalysen™ som gir medarbeideren en reell mulighet til å ta ansvar for egen arbeidssituasjon. Analysen gir verdifulle samtaler som oppleves som målrettet og individuelt tilpasset. For deg som leder betyr det at det blir enklere å følge opp og utvikle kompetansen i virksomheten.

Handlingsplaner

Systemet ivaretar oppfølging etter samtalen ved at hver enkelt har sin handlingsplan der det legges inn aktiviteter og ønsket måloppnåelse. Medarbeideren får påminnelse om fremdriftsrapportering, og du som leder har full oversikt over progresjon. Dette gjør det også enkelt for organisasjonen å utvikle kompetanse der det trengs, sett opp mot bedriftens strategi og mål.

Kompetanse

Motivati har en egen modul for å dokumentere og sette mål for kompetanseutvikling. Funksjonen gir deg full oversikt over alle de ansattes viktigste kompetanseområder og hvor det eventuelt mangler kompetanse – både på individnivå og for virksomheten som helhet.

Arbeidsmiljøkartlegging

I verktøyet kan du enten bruke våre kvalitetssikrede undersøkelser eller skreddersy dine egne. Undersøkelsene sender du ut åpent eller anonymt, og du får lett tilgang til historikk og analyser. Systemet lar deg også hente ut rapporter på alle organisasjonsnivå slik at du kan sammenligne. Alt er tilgangsstyrt slik at du kan bestemme hvem som skal se individinformasjonen.

Temperaturmålere

Korte undersøkelser som egner seg godt til å kartlegge engasjement gjennom året. Et godt supplement til medarbeidersamtalen.

Trivselsundersøkelser

Større trivselsundersøkelser for å kartlegge viktige arbeidsmiljøfaktorer i din virksomhet. Dette gir et viktig statusbilde over forbedringsrom, åpent eller anonymt.

HMS- og arbeidsmiljøundersøkelser

Kartlegginger av sikkerhet, risiko og fysisk arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Vet alle de ansatte om rutiner og praksis ved uhell? Er arbeidsmiljøet godt nok til at alle kan bidra med gode leveranser?

On- og offboarding

I Motivati er on- og offboarding en del av den kontinuerlige kartleggingen. I onboarding sender vi ut en undersøkelse til de nyansatte som gir et bilde på om de føler seg godt ivaretatt og danner grunnlag til videre dialog. I Motivati er offboarding en del av en undersøkelse der vi gjennom dialog får innsikt i hva som bør forbedres, endres eller forbli intakt.

Nysgjerrig på hvordan Motivati kan gi støtte til kontinuerlig utvikling i virksomheten?