Motivati-metoden gir deg verdifull innsikt

Før medarbeidersamtalen bruker dine medarbeidere kun 15 minutter på å svare på en undersøkelse som gir deg konkret innsikt i den enkeltes jobbhverdag. Premisset for Motivati-metoden er en GAP-analyse som tydeliggjør hva samtalen bør dreie seg om. Dette gir et unikt og individuelt utgangspunkt for en nyttig samtale.

Rett på sak

Du får innsikt i hvordan medarbeiderne oppfatter sin jobbsituasjon og sine motivasjonsfaktorer, og kan gå rett på sak.

Motiverte medarbeidere som tar ansvar

Motivati-metoden gir medarbeideren en reell mulighet til å ta ansvar for egen arbeidssituasjon. En enkel vei til selvledelse.

Metodikk bygget på solid forskning

Vi har søkt faglige råd for å sikre at Motivati-metoden støtter ledende forskning på motivasjon i arbeidsforhold.


Med Motivati har vi fått et enkelt, nettbasert verktøy med en metode som hjelper oss til å skape gode relasjoner og engasjerte medarbeidere. Vi sparer mye tid på forberedelser, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtalene.

 

– TROND E. KRISTIANSEN, ELECTRONOVA AS.
METODEN BAK MEDARBEIDERSAMTALEN

Individuelt tilpasset utgangspunkt for dialogen

Prosessen starter med en digital undersøkelse som passer til alle roller i alle typer virksomheter. Resultatet synliggjør medarbeidernes viktigste motivasjonsfaktorer, samtidig som den gir et bilde av hvor tilfreds de er med arbeidssituasjonen sin.

Basert på undersøkelsen får du som leder unik innsikt i den ansattes jobbhverdag, og det blir helt tydelig for begge hva samtalen bør dreie seg om. Dette hjelper deg til å legge forholdene til rette, slik at medarbeiderne fullt ut kan forstå rollen og arbeidsoppgavene sine, ta ansvar for eget arbeid – og dermed levere best mulig.

Analysen av undersøkelsen bruker du til å invitere medarbeideren til dialog. Fokuset skal ligge på det som er viktig og relevant for medarbeiderens arbeidssituasjon, sett opp mot bedriftens behov og muligheter. Resultatet er at medarbeideren vil føle seg sett, samtidig som han eller hun blir ansvarliggjort ved selv å få komme med forslag til tiltak og forbedringer.

Nøkkelen for deg som leder er å være åpen og nysgjerrig.

HELHETLIG HR-ANALYSE

Motivati ivaretar også deg som leder

Du som leder må også ha din egen medarbeidersamtale og lufte dine tanker rundt motivasjon, prestasjon og lederskap. Samtalene med Motivati-metoden starter derfor nederst i organisasjonen.Prosessen bidrar til at du som leder får god innsikt i medarbeidernes ønsker og hvilken lederstil som passer best for dem. Dette gir bedre forståelse for hva som fungerer bra, og hvor det finnes rom for forbedring.

I din egen samtale vil du få mulighet til å diskutere din egen besvarelse, men også se på resultatene fra din egen avdeling sammen med din leder. Hvordan står det til med helhetsbildet?Noe som trenger ekstra fokus en periode fremover? Dette hjelper deg i å utvikle en dynamisk og tilpasningsdyktig lederstil.

Utvikler du hver enkelt ansatt, utvikler du virksomheten.

Resultatet av undersøkelsen kan tas i bruk på alle nivåer i organisasjonen. Slik fungerer den også som kartlegging av arbeidsmiljøet i hver avdeling, samt i virksomheten som helhet.

Vi deler også en bank av undersøkelser som kan tilpasses den enkeltes virksomhets behov. Undersøkelsene kan sendes ut som enten anonyme eller åpne, og det vil alltid bare være nærmeste leder som kan se individuelle resultat. Les mer om verktøyet.

OPPFØLGING AV NYE MEDARBEIDERE

Få den nyansatte raskt ombord, det lønner seg

Forskningen viser at du bare har ca. 90 dager på å forankre et nytt årsverk i forhold til å finne seg til rette med arbeidsoppgaver og organisasjonen. Derfor er det er smart å ha en plan for kommunikasjonen med, og oppfølgingen av nyansatte i den første fasen, for å unngå uønsket turnover. Det får du enkelt til med Motivati.

For nyansatte, anbefaler vi at det sendes ut en undersøkelse innen 4 uker med spørsmål om han eller hun har fått det som trengs av praktisk tilrettelegging. Svaret bruker leder som forberedelse til dialog.

Etter samtalen kan tiltak legges inn i handlingsplanen, og leder skriver et notat.  Det gir HR mulighet til å følge med på at rutinen blir fulgt.

Etter 3 måneder anbefaler vi å bruke vår gap-analyse for nyansatte som forberedelse til dialogen. Den vil gi deg et tydelig bilde av hvordan nyansatte finner seg til rette, og dere har god tid til eventuelle justeringer før prøvetidens utløp.

Vi har også forslag til avslutningsintervju, slik at dere kan lære av dem som er på vei ut av organisasjonen.

Noen av våre kunder

Vil du vite mer? Kontakt oss!

Meny